środa, kwietnia 26, 2006

 

Do Ministra Ban Ki-Moona z MSZiH [MOFAT], do Sekretarza Generalnego ONZ Kofi Annana – z Brukseli do Atlanty: terroryzm państwowy

in English: http://gangsterculture.blogspot.com/2006/04/to-minister-ki-moon-ban-of-mofat-to.html
in Korean: http://hahnsweb.blogspot.com/2006/04/un.html

Do Ministra Ban Ki-Moona z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu (MSZiH), kandydata na stanowisko Sekretarza Generalnego NZ.
To Minister Ban Ki-Moon of Ministry of Foreign Affairs and Trade (MOFAT), candidate for UN Secretary General

Skończył się czas wyczekiwania dla Wiceministra Ban Ki-Moona, który aspiruje do tego, aby być Sekretarzem Generalnym ONZ.
The waiting time for Vice Minister Ban Ki-Moon who aspires to be UN Secretary General is over.

Dzień wczorajszy, 25-go kwietnia był statnim dniem, w którym czekałem na otrzymanie wiadomości z odpowiedzią (aby usłyszeć odpowiedź) od Ministra Ban Ki-Moona, który musiał mieć dostatecznie dużo czasu na to, aby od 2000 roku przez kilka lat dokonać przemyśleń odnośnie działalności terrorystycznej, którą Prezydent Dae-Jung Kim spowodował w Europie Zachodniej.
Yesterday, April 25 was the last day that I was waiting to hear the reply from Minister Ban Ki-Moon , who must have had time to think for several years since 2000 regarding the terrorist activities that President Dae-Jung Kim caused in Western Europe.Jeśli jest tak, że Minister Ban Ki-Moon obstaje przy tym, iż “Ludzie powinni mieć się na baczności. Muszą sami zatroszczyć się o swoje własne bezpieczeństwo.”
If Minister Ban insists “People should be on alert. They have to take care of their own security...”

Minister Ban Ki-Moon powiedział także, iż “Aktualnie jest 6 milionów Koreańczyków, którzy w innych krajach zamorskich oraz 7 milionów ludzi, którzy co roku jadą do innych krajów. Trudno jest być odpowiedzialnym za ich bezpieczeństwo, posiłkując się zaledwie 900-osobowym personelem dyplomatycznym, w 129-tu konsulatach na świecie razem wziętych’ oraz, iż “Obecnie ludzie muszą mieć się na baczności. Muszą oni sami zatroszczyć się o swoje własne bezpieczeństwo.”
Minister Ban also said, “Currently there are 6-million overseas Koreans, and 7-million people are going out to foreign countries every year. It is difficult to be responsible for their safety with only 900 diplomatic personnel in the entire 129 consulates in the world” and “Now people have to be on alert. They have to take care of their own security.”

Minister Ban Ki-Moon robi sobie kpiny z ludzi na całym świecie, włączając w to obywateli Republiki Korei, jeśli Minister Ban Ki-Moon obstaje przy tym, iż “Ludzie powinni mieć się na baczności. Muszą sami zatroszczyć się o swoje własne bezpieczeństwo”, podczas gdy MSZiH nakłania dyplomatę o wysokiej randze Wiceministra, aby dokonywał objazdów zabijając bezsilnych ludzi.
Minister Ban is making fun of people all over the world including the citizens of the Republic of Korea if Minister Ban insists “People should be on alert. They have to take care of their own security”, while MOFAT makes a high ranking Vice-minister rank diplomat Dae-Hwa Choi go around killing a powerless citizen.

Fakt, iż wielu pracowników ambasady, którzy są kolegami Ministra Ban Ki-Moona, nakłoniono do udziału w zorganizowanej działalności w zakresie terroru, której, pokaz dano w Brukseli, pomimo posiadania skromnego 900-osobowego personelu we wszystkich 129-ciu konsulatach na całym świecie, dobrze udowadnia to, iż znaczne siły MSZiH zostały włączone do terroru po to, aby porwać pewnego obywatela i dokonać na niego zamachu, oskarżając go o to, że jest anty-rządowym przestępcą politycznym winnym obrazy rządu.
The fact that many embassy employees who are Minister Ban Ki-Moon’s colleagues were made to participate in organized terror activities shown in Brussels despite meager 900 diplomatic personnel in the entire 129 consulates of the world proves well that a considerable power of MOFAT was put into the terror to kidnap and assassinate a certain citizen by accusing him of being an anti-government political offender.

Jak Minister Ban Ki-Moon może przymykać na to oczy, patrząc hen wdal tak, jakby nic się nie stało i mówić, iż obywatele powinni by sami odpowiadać za swoje własne bezpieczeństwo, z takim oto usprawiedliwieniem, iż brak jest personelu dyplomatycznego, podczas gdy na oczach ludzi popełniono czyn terrorystyczny, w celu dokonania porwania i zamachu, co osiągnięto przez zmobilizowanie sił ludzkich na wielką skalę, w oparciu o personel MSZiH?
While the terrorist act was committed in front of eyes for the purpose of kidnapping and assassination achieved through mobilizing a large scale manpower based on the MOFAT personnel, how can Minister Ki-Moon Ban close his eyes, look only far away as if nothing happened, and say that citizens themselves should be responsible for their own security with the excuse of shortage of diplomatic personnel?

Minister Ban Ki-Moon zgłosił oficjalnie swoją kandydaturę na najwyższe stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych.
Minister Ban Ki-Moon officially declared his candidacy for the United Nations' top post.

Gdy Mininister Ban Ki-Moon był Wiceministrem pod zwierzchnictwem Prezydenta Dae-Jung Kima, Ambasador Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra wielokrotnie usiłował mnie porwać i dokonać na mnie zamachu oraz uprawiał nawet bioterroryzm (styczeń 2000 r., Wiceminister Spraw Zagranicznych i Handlu, Ban Ki-Moon). Jakiś czas po tym, jak ja przeniosłem się do Atlanty w stanie Georgia, USA, zostawiając za sobą Brukselę, gdzie nie mogłem znaleźć sposobu rozwiązania problemu uprawianego przez państwo terroryzmu, Wiceminister Ban Ki-Moon w maju 2001 roku został Ambasadorem przy Organizacji Narodów Zjednoczonych (Szefem Gabinetu Przewodniczacego, 56-go Zgromadzenia Generalnego Narodów Zjednoczonych). W tym czasie, gdy po pobycie w Atlancie przebywałem na krótko w Brukseli, było tam zorganizowane usiłowanie porwawnia i dokonania morderstwa, mobilizując nawet do tego pracowników MSZiH, a w dniu 10-go lipca 2001 roku, gdy prowadziłem głodówkę i protestowalem w wiejskiej okolicy niedaleko Atlanty, przyszedł mnie odwiedzić pracownik MSZiH mówiąc, że jest konsulem w Konsulacie Generalnym.
When Minister Ki-Moon Ban was Vice Minister under President Dae-Jung Kim, Ambassador Dae-Hwa Choi of Vice Minister rank attempted to kidnap and assassinate me numerous times, and even committed bioterrorism (Jan. 2000, Vice Minister of Foreign Affairs and Trade Ki-Moon Ban). Some time after I moved to Atlanta, Georgia, U.S.A. leaving behind Brussels where I could not find a means of solving the problem of violence by the state, Vice Minister Ki-Moon Ban became Ambassador to the United Nations in May 2001 (Chef de Cabinet of the President of the 56th General Assembly of the United Nations). At that time, when I stayed in Brussels for a little while after staying in Atlanta, there was an organized attempt to kidnap and murder even mobilizing MOFAT employees, and on July 10, 2001, a MOFAT employee came to visit me as I was fasting and protesting in a countryside near Atlanta, saying he was a consul at the Consulate General.


Immunitet Dyplomatyczny, Diplomatic immunity
Left: Consul General, Korean Consulate General in Atlanta, Jung-Pyo Cho, U.S.A. 2001 , Right: Terror Target (Dec. 2006 Min-Soon Song, Minister of Foreign Affairs and Trade)

Właściwym sensem tej wizyty wizyty było grożenie śmiercią.
The actual meaning of their visit was a death threat.To, co konsul powiedział w sposób zamierzony ujawniało, iż był on członkiem organizacji, która próbowała mnie zabić. To co on powiedział ujawniło, iż oni byli wokół mnie. Prezydent Dae-Jung Kim wysłał pracowników MSZiH, którzy próbowali mnie zabić w tak odległym miejscu, dopuścił się grożenia smiercią przez ujawnienie ich obecności, gdy wygłaszał słowa, iż pomógłby ustalić, kto był obiektem zamachu dokonanego przez władzę polityczną.
What the consul said intentionally revealed that he was a member of the organization that tried to kill me. What he said revealed that they were around me. President Dae-Jung Kim sent MOFAT employees who tried to kill me in such a remote place made a death threat by revealing their presence while delivering the words that he would help me who was the object of assassination by the political power.

Wiceminister Ban Ki-Moon, który teraz został ministrem, teraz ściśle ukrywa działalność terrorystyczną, którą Ambasador Dae-Hwa Choi prowadził na terenie UE.
Vice Minister Ki-Moon Ban who has become a Minister now is strictly concealing the terrorist activities that Ambassador Dae-Hwa Choi carried out in EU.

Czy życie ludzkie, nawet dla osoby, która zostałaby Sekretarzem Generalnym Organizacji Narodów Zjednoczonych, stałoby się mniej cenne niż bratki, które rosną przy ulicach z przodu Błękitnego Domu?
Would a human life become less valuable than pansy flowers by the streets in front of Blue House, even to a person who would become Secretary General of the United Nations?

Panie Ministrze Ban Ki-Moon, co Pan sądzi o działalności terrorystycznej prowadzonej przez członków personelu dyplomatycznego, którym przewodził Ambasador Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra, a którzy próbowali mnie zabić, oskarżajac mnie o to, iż jestem antyamerykańskim lewicowcem (lewakiem), a następnie o to, że jestem proamerykańskim skrajnym prawicowcem?
Minister Ki-Moon Ban, what do you think about the terrorist activities by the members of the diplomatic staff led by Ambassador Dae-Hwa Choi of Vice Minister rank, who tried to kill me by accusing me to be anti-American leftist and then pro-American extreme rightist?

Jaka była przyczyna telefonu wykonanego do mnie przez członka personelu dyplomatycznego, wtedy gdy opuszczałem Brukselę pojechać do Atlanty, przestrzegającego mnie o tym, iż w St. Zjedn. nie powinienem nikomu ufać?
What was the purpose of the phone call by one member of the diplomatic staff that I shouldn’t trust anyone in the U.S., when I was leaving Brussels to go to Atlanta?

Panie Ministrze Ban Ki-Moon, jaka jest przyczyna Pańskiego działania wtedy, gdy Pan chroni jakiegoś terrorystę?
What is the reason for your action, Minister Ki-Moon Ban, as you protect a terrorist?

Jaka jest pod zwierzchnictwem Prezydenta Dae-Jung Kima potrzeba zmyślania regionalnych konfliktów w zakresie ochrony i wspomagania Koreańczyków za granicą, używania narkotyku, uprawiania bioterroryzmu, wielokrotnych usiłowań porwania i dokonania zabójstwa na terenie Unii Europejskiej oraz zmyślania komunisty, który jest za Jung-ilem Kimem oraz proamerkańskiego skrajnego prawicowca?
What is the need for fabricating regional conflicts in protection and assistance of Koreans abroad, drug use, bioterrorism, numerous attempts to kidnap and murder in European Union, and for fabricating pro-Jung-il Kim communist and anti-Jung-il Kim pro-American extreme right under President Dae-Jung Kim?

Gdy działy się takie rzeczy, dokonywane przez Pana kolegów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu, co Pan robił wtedy Ministrze Ban Ki-Moon?
When such things were going on by your colleagues at Minister of Foreign Affairs and Trade, what did you do, Minister Ki-Moon Ban?

Udzielenie odpowiedzi na takie pytania należałoby pozostawić Wiceministrowi Ban Ki-Moonowi.
The answers to such questions should be left to Vice Minister Ki-Moon Ban.


Nastepny Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych powinien by wyjasnić swoje stanowisko na temat Przydenta Dae-Jung Kima panujacych wówczas, takich jak potajemne używanie narkotyku, porwanie, dokonanie zamachu, gnębienie i bioterroryzm.
The next Secretary General of the United Nations should clarify his position on the governing acts of President Dae-Jung Kim such as clandestine drug use, kidnapping, assassination, oppression, and bioterrorism.

Minister Spraw Zagranicznych i Handlu zgłosił oficjalnie swoją kandydaturę na najwyższe stanowisko w Organizacji Narodów Zjednoczonych we wtorek. Jest to pierwszy raz, kiedy Koreańczyk z Korei Południowej wystartował do wyborów na sekretarza generalnego. … Powiedział Pan reporterom, iż “Ban Ki-Moon ma wynoszące blisko cztery dekady (czterdziestoletnie) doświadczenie jako dyplomata oraz szef administracji wraz z nieskazitelną reputacją.'' “Przez długi czas był zaangażowany w tematykę pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju, demokracji oraz praw człowieka _ kwalifikacje koniecze do tego, aby realizować ideały i cele Narodów Zjednoczonych.'' Dnia 02-14-2006 o godz. 16:33 czasu koreańskiego.
Minister of Foreign Affairs and Trade Ban Ki-moon officially declared his candidacy for the United Nations' top post on Tuesday. It is the first time a South Korean has run in the election for secretary-general. … "Ban has nearly four decades of experience as a diplomat and administrator with an immaculate reputation,'' Yu told reporters. "He has long been involved in issues of peace and security, development, democracy and human rights _ the necessary qualifications to accomplish the U.N.'s ideals and goals.'' 02-14-2006 16:33 Korea Times

Panie Ministrze Ban Ki-Moon, rząd patronował działalności terrorystycznej, którą prowadzilii Pańscy podwładni, a której całość z perspektywy pokoju, bezpieczeństwa, rozwoju, demokracji i praw człowieka, ma wyraźnie destrukcyjne i negatywne relacje.
Minister Ki-Moon Ban, the government sponsored terrorist activities that your subordinates carried out all have clearly destructive and negative relations from the perspective of peace, safety, development, democracy and human rights.

Czy tę pracę na rzecz międzynarodowego pokoju i praw człowieka ma być wykonać osoba, która będzie na stanowisku przez Sekretarza Generalnego ONZ po to, aby ukrywać działalność terrorystyczną, iżby uwikłani w bioterroryzm członkowie szwadronu śmierci mogli nadal działać i swobodnie poruszać/przemieszczać się po całym świecie?
Is it a work to be done for international peace and human rights for a person who will be in the position of UN Secretary General to conceal terrorist activities so that death squad members involved in bio terrorism could work further and freely walk around in the world?

Przeczy to ideałom NZ.
This opposes the UN's ideals.

Nawet obecnie, teroryści są chronieni przez MSZiH. Panie Ministrze Ban Ki-Moon i Panie Prezydencie Moo-Hyun Roh, jak Panowie sądzą, że co Panowie robią? Mam nadzieję, iż w swojej odpowiedzi Panowie pokażą to, iż Panów przekonania są stosowne do tego, aby zostać następnym Sekretarzem Generalnym ONZ.
Even at the present time terrorists are protected by MOFAT. Minister Ki-Moon Ban and President Moo-Hyun Roh, what do you think you are doing? I hope that you will show your conviction is suitable to be the next Secretary General of the UN in your reply.

Pytanie do Ministra Ban Ki-Moona, zostaje również zaprezentowane Sekretarzowi Generalnemu Annanowi.
The question for Minister Ki-Moon Ban is also presented to Secretary General Kofi Atta Annan.


Diplomatic immunity, Immunitet Dyplomatyczny

Jak Pan sądzi Panie Ministrze Ban Ki-Moon, jakie stanowisko odnośnie licznych usiłowanych porwań, zamachów i czynników zakaźnych oraz zastosowania torroru, przeprowadzonego przez pracowników MSZiH oraz odnośnie usiłowania przekupienia mnie za pieniądze po to, aby ukryć terror i abym milczał – powinien zająć Sekretarz Generalny ONZ Kofi Atta Annan, który stawiał pierwsze kroki w ONZ jako urzędnik/funkcjonariusz pełniący obowiązki w zakresie budżetu Światowej Organizacji Zdrowia [WHO].
Secretary General of the UN Kofi Atta Annan who started his first step at UN as an officer in charge of budget at WHO, what position do you think Minister Ki-Moon Ban should take regarding the numerous attempted kidnapping and assassination and infectious agents using terror carried out by MOFAT employees under Vice Minister Ki-Moon Ban for President Dae-Jung Kim, and regarding the attempt to bribe me with money to conceal terror and to keep silent.

"Błękitny Dom Prezydenta Dae-Jung Kima oraz Ministra Spaw Zagranicznych i Handlu wielokrotnie sugerował rekompensatę ekonomiczną po to, aby ukryć terror, a nawet jako formę rekompensaty próbował w kościele zapewnić sprowadzenie kobiety."
"The Blue House of President Kim, Dae-Jung and the Ministry of Foreign Affairs and Trade suggested economic compensation many times to conceal terror and even tried to provide a woman as compensation at the church."

Pierwszą sprawą do wyczyszczenia jest oczywiście działalność terrorystyczna. Ukrywanie terroru jest równoznaczne z godzeniem się na terror.
It is a matter of course to first clean up terrorist activities. To conceal terror is to agree with terror.

Czy Minister Ban Ki-Moon pomimo to ubiega się o stanowisko Sekretarza Generalnego ONZ, która zajmuje się prawami człowieka oraz pokojem światowym, podczas gdy nadal ukrywa działalność terrorystyczną? Pokój oraz prawa człowieka stanowią nadrzędny cel, ku któremu zdąża ONZ. Polityka antyterrorystyczna odnośnie ochrony praw człowieka i zabezpieczenia pokoju stała się ostatnio ważnym zadaniem. Jeśli Minister Ban Ki-Moon chce zabiegać o prawa człowieka i światowy pokój, jako Sekretarz Generalny ONZ, to musi on najpierw zrobić porządek z działalnością terrorystyczną, która jest jego kontrolą.
Does Minister Ki-Moon Ban of MOFAT still seek the position of Secretary General of the U.N. that pursues human rights and world peace while still concealing terrorist activities? Peace and human rights constitute the ultimate goal that the UN pursues. Anti-terror policy of protecting human rights and protecting peace has recently become an important task. If Minister Ki-Moon Ban wants to seek human rights and world peace as United Nations Secretary General, he must first clean up the terrorist activities under his control.

“Odpowiedzialność za dyplomację w stopniu najwyższym spoczywa na Prezydencie, a ja jestem odpowiedzialny za wprowadzenie w życie (wdrożenie) tego, co stanowi dewizę/filozofię Prezydenta w dyplomacji lub dyrektyw Prezydenta w tym zakresie.” Minister Ban Ki-Moon – 19-ty kwiecień, 2005 roku.
“The ultimate responsibility of diplomacy is with the President, and I am responsible for implementing the diplomatic philosophy or directions of the President.” April 19, 2005, Minister Ki-Moon Ban

Odpowiedzialność za represjonowanie/gnębienie obywateli za granicą w najwyższym stopniu spoczywa na Prezydencie. Minister Spraw Zagranicznych i Handlu jest odpowiedzilny za wprowadzanie tego w życie.
The ultimate responsibility for oppressing citizens abroad is with the President. Minister of Ministry of Foreign Affairs and Trade is responsible for implementing.


(Czy chcecie umrzeć?Przed Błękitnym Domem Prezydenta Moo-Hyun Roh. (4)Czy widzieliśmy to? Agencje wywiadu innych krajów są gorsze. 3-ciego lipca, 2005 roku )
(Want to die? - In front of President Moo-hyun Roh's Blue House. (4) - Did we see it? Intelligence agencies of other countries are worse. July 3, 2005 )

W przemówieniu dla uczczenia 87-mej rocznicy Ruchu Samila, Prezydent Moo-Hyun Roh znowu nadmienił o znaczeniu wyjaśnienia historii przeszłości mówiąc, iż "Wyjaśniamy obecnie historię przeszłości, aby wyjaśnić prawdę, co jest warunkiem wstępnym przebaczenia i pojednania, aby przezwyciężyć rozłam, który pochodził z historii przeszłości oraz po to, aby stworzyć nowe społeczeństwo zaufania i jedności." 3-ciego kwietnia, 2006 roku.
In a speech to commemorate the 87th anniversary of the Samil Movement, President Moo-Hyun Roh mentioned again the meaning of clearing up the past history by saying, "We are clearing up the past history now to clarify the truth as a precondition of forgiveness and reconciliation, resolve the split that originated from the past history, and to create a new society of trust and unity." April 03, 2006

I Prezydent wypowiada się, iż ci, którzy są używani do ukrywania przed Błekitnym Domem terroru, są szczególnego rodzaju komandosami. Prezydent Roh odmawia zrobienia porzadku z działnością terrorystyczną Prezydenta Kima. Różni się to od tego, co obywatelom obiecano.
And President Moo-Hyun Roh delivers that those who are deployed to conceal terror in front of the Blue House are special commandos. President Moo-Hyun Roh refuses to clean up President Dae-Jung Kim’s terrorist activities. It is different from what was promised to the citizens.

Tworzenie zastępów tych, którzy używają nawet narkotyków do represji politycznych, jest usprawiedliwianiem tych represji. Uprawiedliwianiem terroru jest to, iż Ambasador Choi, aby ukryć działalność, który nagrodził członka organizacji dokonujacej bioterroru, jako pożądanego pracownika służby cywilnej i wykorzystywał taką osobę do popełnienie aktów terroru,. Jeśli Pan sądzi, że terror jest złą rzeczą, to musi zostać to naprawione we właściwy sposób. Musi Pan rozmontować dokonujacą terroru organizację, w którą uwikłany jest Ambasador Choi w randze Wiceministra MSZiH.
To make those who use even narcotics for political oppression is to justify oppression. To conceal the activities of Ambassador Dae-hwa Choi, who awarded a bioterror organization member as desirable civil employee and used such a person to commit terror, is to justify terror. If you think terror is wrong, it has to be corrected right away. You have to dismantle the terror organization where the MOFAT vice-minister ranked Ambassador Dae-Hwa Choi is involved.Ukrywanie w dalszym ciągu terrorystów jest równoznaczne z wyrażaniem zgody na terrozym.
To continue to conceal terrorists is to agree with terrorism.


Jeśli Minister Ban Ki-Moon usprawiedliwia się mówiąc, iż “Jestem zawodowym dyplomatą, Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu, po prostu pracuję będąc do dyspozycji Prezydenta”, następnie Minister Ban Ki-Moon daje usprawiedliwienie dla każdego działania, które wykonał, ponieważ było to na polecenie. Usprawiedliwianie się, iż wykonał on takie niesłuszne polecenia, jak to dotyczące terroru biochemicznego, ponieważ było to polecenie z góry, nie różni się niczym od postępowania członków organizacji dokonującej terroru, którzy są wpływowi pod względem finansowym i bronia się w ten sposób, iż było to czynione dla przetrwania.
If Minister Ki-Moon Ban makes an excuse by saying “I am a professional diplomat, Minister of Foreign Affairs and Trade, I just work at the command of the President”, then Minister Ban is making an excuse for any action that he performed it because it was an order. To make an excuse that he made such an unfair order such as biochemical terror because it was an order from above is no different from the terror members who are financially affluent that make a pleading that it was for survival.

Od 2000 roku Minister Ban Ki-Moon przez kilka lat miał dość czasu do namysłu oraz na to, aby się przygotować.
Minister Ki-Moon Ban had enough time to think and prepare for several years since 2000.

Panie Ban Ki-Moon, świetnie dokonanym wyborem jest to, aby zrobić porządek z polityczną organizacją gangsterską przed zainaugurowaniem działań jako Sekretarz Generalny Organizacji Narodów Zjednoczonych, która to Organizacja dąży do zapewnienia pokoju i praw człowieka. Pożądaną decyzją jest wprowadzenie w czyn tego, o czym Prezydent Moo-Hyun Roh tylko mówił, to jest dokonanie oczyszczenia istniejącej rzeczywistości z kultury gangsterskiej, aby w tym zakresie służyć światu za wzór.
Mr. Ki-Moon Ban, it is a beautiful choice to clean up the political gangster organization before inaugurating as Secretary General of the United Nations which aims at peace and human rights. A desirable decision is to practice the clean up of gangster culture that President Moo-Hyun Roh only talked about and to become a model for the world.

Zagadnień terroru nie można rozwiązać pieniędmi oraz przez posłużenie się kobietami.
Terror issues cannot be resolved with money and women.


Należałoby zrobić porządek z działalnością terrorystyczną.
Terrorists’ activities should be cleaned up.Ambasador Dae-Hwa Choi, Immunitet Dyplomatyczny, Diplomatic immunity

(Na zdjęciu powyżej Ambasador Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra, który jest kolegą Wiceministra Ban Ki-Moona, jest na ceremonii z Królem Belgii. Byli tam podwładni pana Dae-Hwa Choi w Ambasadzie i Jong-Gil Kim, wpomniany wąsacz oraz Young-Sam Park itd. Jest to osoba, którą już nawet od początku 2000 ucieszyło straszenie mnie w kościele roku wraz z innymi pracownikami Ambasady, takimi jak Gil-Sang Nho, które były u jej boku. Był to wówczas, gdy dokonująca terroru organizacja Prezydenta Dae-Jung Kima poprzez Jong-Gil Kima oraz Gil-Sang Nhoa itd. mówiła głośno o rekompensacie, ponieważ w czasie, kiedy było to zdarzenie zawiodły już liczne usiłowania porwań i zamachów. Szczególnie przed tym zdarzeniem wypowiadali się oni odnośnie rekompensaty za pośrednictwem wielu ludzi. I próbowali podstepnymi metodami ukryć terror. Ta działalność w zakresie dokonywania terroru, była działalnością międzynarodową na wielką skalę. Rząd nakłonił pana Seung-Sun Lee, który zwykł pomagać panu Paid Wellowi uczestniczyću w Operacjach Pokojowych [OP] ONZ i wyznaczył go do objęcia stanowiska za granicą. Jest rzeczą zdumiewajacą, aby pozwolić członkowi organizacji dokonującej bioterroru, uczestniczyć w OP. Nie jest to nic innego, jak dokonywanie pożądanego w takiej sytuacji maskowania. Pan Lee, który jest członkiem organizacji dokonujacej bioterroru, został wyznaczony jako Szef Zespołu koreańskiej wojskowej pomocy medycznej, co stanowi poważne wyzwanie dla wolności, swobód obywatelskich i praw człowieka. Dowodu na to, iż nie rozprawiono się z takimi aktywistami terroru i chroniono ich, nie pozbyto by się po prostu dlatego, ponieważ Minister Ban Ki-Moon zostaje Sekretarzem Generalnym ONZ. 18-ty wrzesień 2000 r. Koekelberg
The picture above is the Vice Minister rank Ambassador Dae-Hwa Choi, who is a colleague of Vice Minister Ki-Moon Ban at a ceremony with the King of Belgium. There were the subordinates of Dae-Hwa Choi at the Embassy and Jong-Gil Kim, the barber in question, and Young-Sam Park, etc. This is the person who enjoyed threatening me at the church even from early 2000 with other Embassy employees to the side such as Gil-Sang Nho. It was the time when President Dae-Jung Kim’s terror organization was talking loud about compensation through Jong-Gil Kim and Gil-Sang Nho etc. because a numerous kidnapping and assassination attempts had already failed at the time of the event. Especially before this event, they delivered through many people numerous times regarding compensation. And they tried to conceal terror activities through sneaky methods. This terror activity was a large scale international activity. The government made Mr. Lee who used to help Mr. Paid Well participate in the UN Peacekeeping Operation and assigned him abroad. It is an amazing thing to let a bio terror organization member participate in PKO. It is nothing other than making a desirable mask. Mr. Lee, who is a member of bio terror organization, was appointed as Chief of the Korean military medical assistance team, which is a serious challenge to freedom and human rights. The act of not clearing up such terror activists and protecting would not be done away with just because Minister Ki-Moon Ban becomes Secretary General of the UN. Sept. 18, 2000 Koekelberg).


Attaché Wojskowy, Military attaché
Immunitet Dyplomatyczny, Diplomatic immunity

(Operacja Pokojowa ONZ z posiadającym immunitet dyplomatyczny [ID] czlonkiem grupy terrorystycznej: “Minęły już dwa lata od czasu, gdy zacząłem pracować w Brukseli, Belgia, którą nazywa się stolicą Europy lub centrum Europy. W okresie tym, będąc w składzie personelu wojskowego ds. obrony, wykonałem wiele wojskowych działań dyplomatycznych, czyniąc wysiłki na rzecz interesów narodowych, ale ciągle mam w pamięci drogi mi dzień, którego nigdy nie zapomnę.” Attaché Wojskowy (2000 rok), Ambasady i Misji Wojskowej Republiki Korei, podpułkownik Armii Lee, Seung-Sun – były to wysiłki na rzecz wspierania interesów Prezydenta Kima, mających na celu spiskowanie, dokonanie zamachu na własnego obywatela, aktu bioterroryzmu oraz zmyślenie więźnia za przekonania polityczne!
UN Peacekeeping Operation with a member of DJ's Terrorist Group: “Two years have passed already since I started working in Brussels, Belgium which is called a capital of Europe or the center of Europe. During the period, I have carried out many military diplomatic activities making efforts to promote national interest as defense military personnel, but I still have a precious day that I will never forget.” Military attaché (2000), Embassy and Mission of The Republic of Korea. Army Lieutenant Colonel Lee, Seung-Sun – it was the efforts to promote President Dae-Jung Kim's interest to conspire to kidnap and assassinate its own citizen, to commit bioterrorism, and to fabricate prisoner of political thoughts!)

061206_14

This page is powered by Blogger. Isn't yours?