sobota, września 02, 2006

 

Przestępcza organizacja Prezydenta Dae-Jung Kima, dokonująca przemytu diamentów, zmobilizowana do terroru politycznego

in English: http://gangsterculture.blogspot.com/2006/09/diamond-smuggling-and-state-terrorism.html
in Korean: http://hahnsdaily.blogspot.com/2006/07/president-kim-dae-jungs-diamond.html

Przestępcza organizacja Prezydenta Dae-Jung Kima, dokonująca przemytu diamentów, zmobilizowana do terroru politycznego
A Diamond Smuggling Criminal Organization of President Dae-Jung Kim mobilized for political terror"The ultimate responsibility of diplomacy is with the President, and I am responsible for implementing the diplomatic philosophy or directions of the President.
Ban Ki-Moon" (Ki-Moon Ban)
Największa odpowiedzialność odnośnie dyplomacji spoczywa na Prezydencie, a ja jestem odpowiedzialny za wprowadzanie w życie (wdrażanie) tego, co jest dewizą/filozofią, którą Prezydent kieruje się w dyplomacji lub za wdrażanie jego dyrektyw w tym zakresie.W jakim celu Prezydent Kim Dae-Jung sterował "organizacją przemycającą diamenty, zmobilizowaną do dokonania zamachu"?
For what purpose did President Kim, Dae-Jung operate "a diamond smuggling organization mobilized for assassination"?

Będąc mi bliski John, który później sugerował, iż ja naśladuję poglądy polityczne Prezydenta Kima mówiąc, iż świat stał się nadto prawicowy, uczynił pana Kim Woo-Chul oraz pana Wise itd., członkami „przemycającej diamenty organizacji przestępczej, aktywnej w Antwerpii i Brukseli,”. Ci członkowie przemytniczej organizacji przestępczej brali udział w usiłowaniu zamachu przez Kang-Hyun Junga, Gil-Sang Nho i Johna, którzy są kolegami Ambasadora Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra po to, aby terroryzować, grozić i ukrywać działalność terrorystyczną w celu dokonywania porwań i zabójstw.
Mr. Paid Well (John), who later on proposed that I follow the political thoughts of President Dae-Jung Kim, saying that the world became too rightist, made Woo-Chul Kim and Mr. Wise etc. , members of "the diamond smuggling criminal organization active in Antwerp and Brussels" approach me. In EU, these members of a smuggling criminal organization participated in the attempt by Kang-Hyun Jung, Gil-Sang Nho, Mr. Well Paid (John) who are the colleagues of Vice Minister rank Ambassador Dae-Hwa Choi to terrorize, threat and conceal terrorist activities for the purpose of kidnapping and murder.

Było to na spotkaniu na obiedzie, które odbyło się w kościele na początku 2000 roku, kiedy to John mówił w pomieszczeniu, które było odpowiednikiem części jadalni, o organizacji przemytniczej. John po prostu objaśniał mi szlak przemytu diamentów. Powiedział mi również, że Wise, którego John miał często miał u swego boku, był członkiem tej przemycającej diamenty organizacji przestępczej. John umyślnie powiedział mi, iż w owym czasie była tam organizacja przestępcza dokonująca przemytu diamentów. Ten John jest osobą, która powiedziała mi o nielegalnych przekazach Prezydenta Dae-Jung Kima na miliardy dolarów, dokonanych do Korei Północnej w Le Nemrod na terenie, gdzie znajdują się rezydencje Place Luise, po licznych próbach dokonania porwań i zabójstw.
It was at a dinner meeting held at a church in early 2000 that Mr. Paid Well talked about the smuggling organization, at a space that was equivalent to a part of dining room. Mr. Paid Well simply explained to me the transnational diamond smuggling route. He also told me that Wise whom Mr. Paid Well frequently kept by his side was a member of this diamond smuggling organization. Mr. Paid Well intentionally told me that there was a diamond smuggling criminal organization at that time. This Mr. Paid Well (John) is the person who told me about President Dae-Jung Kim's illegal transfers of billions of dollars to North Korea at Le Nemrod in the Place Louise Area after numerous attempts to kidnap and murder.

1)

2)
1) Left: Belgian King Albert II, Right: Vice Minister rank Ambassador Dae-Hwa Choi,
2) Ban, Ki-Moon Vice Minister of Foreign Affairs and Trade (“The ultimate responsibility of diplomacy is with the President, and I am responsible for implementing the diplomatic philosophy or directions of the President.” April 19, 2005, Minister Ki-Moon Ban The next U.N. secretary-general )

Ambasador Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra w Ministerstwie Spraw Zagranicznych i Handlu był osobą, należącą w sposób formalny do najwyższej warstwy/kasty grupy ludzi, która uwikłana była w konspirację odnośnie porwań i morderstw w Unii Europejskiej.
Vice Minister rank Ambassador Dae-Hwa Choi of Ministry of Foreign Affairs and Trade was a person who formally belonged to the highest stratum of the group that was involved in a kidnapping and murder conspiracy in the European Union.Dae-Hwa Choi, który groził mi w kościele, był osobą pełniącą obowiązki „która wykonywała oficjalnie obowiązek zabijania obywateli z przyczyn politycznych” w Antwerpii i Brukseli, jako Ambasador Prezydenta Kima w randze Wiceministra.
Dae-Hwa Choi, who threatened me at the church, was the person in charge "who carried out an official duty to kill a citizen with a political purpose" at Brussels and Antwerp as Vice Minister rank Ambassador of President Dae-Jung Kim.

Pan Ban Ki-Moon, który jest aktualnym Ministrem Spraw Zagranicznych i Handlu, był w owym czasie Wiceministrem Spraw Zagranicznych i Handlu. Pod zwierzchnictwem Szefów Krajowej Służby Bezpieczeństwa, Dong-Won Lima i Kuhna Shina, członkowie organizacji Ambasadora Choi popełniali przestępstwa kryminalne w powiązaniu z organizacją przemycającą diamenty.
Mr. Ki-Moon Ban, who is the present Minister of Foreign Affairs and Trade, was Vice Minister of Foreign Affairs and Trade at that time. Under the Chiefs of National Intelligence Service (NIS, KCIA) Dong-Won Lim and Kuhn Shin, the members of Ambassador Dae-Hwa Choi's organization committed a crime in connection with the diamond smuggling organization.Kim Woo-Chul, który nazywał siebie „Czarną Walizką”, jest również włączony do tej organizacji. Chul wypowiadał się wielokrotnie słowa, którymi dawał do zrozumienia, że trzymał wielu ludzi w swej rezydencji, a także słowa odnośnie rekompensaty po to, aby ukryć terror, tak jakby on był rzecznikiem Jung-Kang Hyuna z Koreańskiej Centralnej Agencji Wywiadowczej [KCAW]. Zanim opuściłem Brukselę, Kim Woo-Chul – członek przemycającej diamenty organizacji – odgrywał także rolę środka doprowadzającego do takiego zastraszania jak ci, którzy aby ukryć terror, zabiliby członków mojej rodziny. Następną po nim była osoba, która mówiła, iż udzieliła pomocy szermierzowi w czasie usiłowania zabicia mnie.
Woo-Chul Kim
, who called himself "Black Suitcase", is also included in this organization. Woo-Chul Kim conveyed words many times that he was keeping many people in his residence, and also words regarding the compensation to conceal terror as if he were a spokesperson of Kang-Hyun Jung of KCIA. Before I left Brussels, Woo-Chul Kim, a member of smuggling crime organization, also played a role as a means of delivering a threat such as they would kill my family members to conceal terror. Next to him was a person who said he was the relative of the person who gave help to the swordsman at the time of the attempt to kill me.


Bioterroryści: Medyczny doktor i Medyczny Naukowiec

Tak zwany „patriota I”, który miał związek z handlowaniem diamentami, dopuszczał się również tego rodzaju grożenia śmiercią, nim opuściłem Brukselę (po terrorze biologicznym Dae-Jung Kima).
The so-called “Patriot I” who was related to dealing with diamonds also made this kind of death threat before I left Brussels (After Dae-Jung Kim’s bioterrorism).


Gil-Sang Nho:Bioterrorysta
Posiadana ranga w dyplomacji: Attaché ds. Zdrowia i Opieki Społecznej, Immunitet Dyplomatyczny

W trakcie zdarzenia w kościele na przedmieściach Brukseli, Prezbiter Gil-Sang Nho z tego kościoła i pan Wise z „przestępczej organizacji terrorystycznej ambasadora Dae-Hwa Choi, który pracował dla Prezydenta Kima”, rozmawiając ze mną opowiadali się za spiskowaniem tak, jakby oni byli zaniepokojeni poglądami politycznymi i świetlaną polityką Prezydenta Dae-Jung Kima wobec Korei Północnej, a nawet byli bliscy przeprowadzenia w stosunku do mnie swych usiłowań spiskowych.
During a church event in the suburbs of Brussels, Elder Gil-Sang Nho and Mr. Wise of "the terror criminal organization of Ambassador Dae-Hwa Choi, who worked for President Kim Dae-Jung," talked to me for conspiracy as if they were concerned about President Kim Dae-Jung's political thoughts and Sunshine policy toward North Korea , and even approached me in their attempts to carry out the conspiracy.Gdy oni próbowali mnie zamordować w restauracji w Antwerpii, co było elementem ich wysiłku, aby wspomagać czyn specjalisty od szermierki, zmobilizowanych zostało wielu z tych, którzy byli uwikłani w handlowanie diamentami, włączając w to Wisa. Specjalista od szermierki, który został podstawiony po to, aby mnie zabić, powiedział mi także w restauracji w Antwerpii, że handlował diamentami na długo przedtem.
When they were trying to murder me at a restaurant in Antwerp, as a part of effort to assist the act of the sword expert, many who were involved in dealing with diamonds including Wise were mobilized. The sword expert who was put in to kill me also told me at a restaurant in Antwerp that he dealt with diamonds a long time ago.

Pośród członków tej organizacji obok Johna, szczególnie Wise działał często i ostatni raz, kiedy on stawił mi czoło był w czasie, gdy Państwo Wise próbowali mnie wyeliminować w kościele. Osoba ta była obok mnie wtedy, gdy wybudzałem się ze snu/śpiączki od narkotyków, których użyli Państwo Wise. John odmówił ujawnienia tożsamości tych, którzy powiedzieli, zanim ja straciłem świadomość za sprawą narkotyku, że przyjdą do kościoła.
Among the members of this organization, especially Wise, acted beside Mr. Paid Well (John) frequently, and the time that he faced me for the last time was when Mr. and Mrs. Paid Well tried to eliminate me at the church. This person was by my side when I was waking up from the drug that Mr. and Mrs. Paid Well used. Mr. Paid Well refused to reveal the identity of those who said they would come to the church before I lost consciousness on account of the drug.

John, który pojechał do Korei w końcu 2005 roku, ujawnił na stronie internetowej (seci Web), iż tacy jak pan Wise itd. byli wokół niego wtedy, gdy opuszczał Brukselę, gdzie próbował mnie zabić. (Zdjęcie z datą 17-go listopada 2005 roku, zrobione na lotnisku. Wise itd., którzy byli kolegami Johna, tym sposobem chwalili się, iż ich organizacja była silna oraz, że istniała aż do 17-go listopada 2005 roku. John pojechał Korei zaraz po tym, jak ja załadowałem na mój blog, stosunkowo szczegółowe zapisy odnośnie miejsca lokalizacji oraz czasu, w którym John próbował mnie zabić.)
Mr. Paid Well (John) who went to Korea at the end of 2005, revealed on a website that these Wise etc. were around him when he was leaving Brussels where he tried to kill me. (A picture dated November 17, 2005 taken at the airport. Wise etc. who were the colleagues of Mr. Paid Well (John) boasted in this way that their organization was strong and existent up to November 17, 2005. Mr. Paid Well went to Korea a while after my uploading relatively detailed records on my blog regarding the location and time that Mr. Paid Well tried to kill me.)

Za nimi stał Prezydent Dae-Jung Kim, który nawet wybrał azyl (za granicą) z pomocą St. Zjedn., a ktory zmobilizował organizację terrorystyczną w celu dokonania morderstwa, aby osiagnąć cel polityczny poprzez zabijanie bezsilnych obywateli.
President Dae-Jung Kim, who even took asylum with the help of the U.S., and who mobilized terror organization and smuggling criminal organization for the purpose of murder to achieve a political aim by killing powerless citizens, was behind them.

Wiceminister Ban Ki-Moon z Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Handlu oraz Prezydent Dae-Jung Kim, zmobilizowali poprzez Ambasadora Dae-Hwa Choi w randze Wiceministra organizację przestępczą w ramach "ochrony Koreańczyków, którzy są za granicą". Błekitny Dom Prezydenta Dae-Jung Kima oraz Minister Spraw Zagranicznych i Handlu wielokrotnie sugerowali rekompensatę ekonomiczną po to, aby ukryć terror, a nawet próbowali w kościele, jako rekompensatę zapewnić sprowadzenie kobiety.
Vice Minister Ki-Moon Ban of Ministry of Foreign Affairs and Trade and President Dae-Jung Kim mobilized the criminal organization in "the protection of overseas Koreans by the Ministry of Foreign Affairs and Trade" through the Vice minister rank Ambassador Dae-Hwa Choi. The Blue House of President Kim, Dae-Jung and the Ministry of Foreign Affairs and Trade suggested economic compensation many times to conceal terror and even tried to provide a woman as compensation at the church.

Pamiętam Błekitny Dom za Prezydenta Roh, ktory powiedział, "Usiłowanie morderstwa nie podlega wieloletniej karze." Możemy dzisiaj zobaczyć władzę polityczną, która każe prawu i sprawiedliwości czekać, aby trzymać je do własnej wygody.
I remember the Blue House of President Roh, Moo-Hyun who said "Attempted murder is not subject to the penalty of very many years." We can see the political power today which put law and justice on hold for its own convenience.


Błękitny Dom Prezydenta Moo-Hyun Roh, który przyjmuje postawę obronną w zakresie personalnym, sam sobie zadaje sobie cios przed Błekitnym Domem, a nawet dziś popełnia przemoc i odmawia uporządkowania organizacji Prezydenta Dae-Jung Kima, organizacji terrorystycznej oraz organizacji przemytu diamenty.Specjalny wykład Prezydenta Moo-Hyun Roh na Uniwersytecie Yonsei na temat "Przerwijmy zrastanie się polityki i gospodarki oraz polityki i prasy." W dniu 27-go Prezydent powiedział, "Musimy pozbyć się wyjątkowej i uprzwilejownej ‘kultury gangsterskiej’, która pozostaje w obrębie naszej władzy politycznej." "W kulturze gangsterskiej mają oni prawa o charakterze ścisłym, ustanowione dla siebie. Wobec świata zewnętrznego nie respektują oni żadnego prawa. Wewnetrznie mają oni wszechpotężne reguły oraz ściśle relacje lojalności i dawania rekopensaty. Jest to grupa posiadająca przywileje na zasadzie wyłączności. Ludzie zazwyczaj cierpią, ponieważ wsród nich dokonywane są nieuczciwe transakcje. Oto przyczyna, dlaczego próbuję uciąć powiązanie pomiędzy władzą polityczną a władzą gospodarczą."

President Moo-Hyun Roh Special lecture. On 27th, the President said, "We have to get rid of the exclusive and privileged 'gangster culture' that remains in our political power." "In the gangster culture, they have strict laws established for themselves. They don’t respect any law toward the outside world. Internally, they have powerful rule, and have strict relations of loyalty and compensation. It is an exclusive privilege group. People in general suffer because there are unfair transactions among them. This is the reason why I am trying to cut off the connection between political and economic powers." May 27, 2004

061206_14

Comments: Prześlij komentarz<< Home

This page is powered by Blogger. Isn't yours?